Facebook Statistics

Oznam pre pestovateľov konopy siatej na technické účely ku kontrolám obsahu THC

22-10-2013

Oznamujeme pestovateľom určitých odrôd konopy siatej podľa nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“), že v zmysle čl. 40 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009, s. 65) môžu požiadať Sekciu priamych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry o výnimku z povinnosti §10 ods. 7 písm. b) nariadenia vlády. V prípade povolenia zberu konopy po tom, ako začala kvitnúť, ale pred uplynutím 10-dňovej lehoty po skončení kvitnutia pod podmienkou, že fytoinšpektori Ústredného a kontrolného ústavu poľnohospodárskeho oznámia, ktoré reprezentatívne časti každého dotknutého pozemku sa musia naďalej pestovať počas obdobia aspoň 10 dní od skončenia kvitnutia na účely inšpekcie v súlade s metódou ustanovenou v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood