Facebook Statistics

Aktuality

Oznam o vyhlásení vyzvania č. IROP-PO2-SC214-2021-81 pre národný projekt

20-08-2021

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“) ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 19. augusta 2021 vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom: „Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na  ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19- II“ s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2021-81.

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo zdravotníctva  SR a jeho partnermi pri realizácii budú Ministerstvo obrany SR, Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku a Úrad verejného zdravotníctva SR.

Na vyhlásené vyzvanie sa uplatňuje Schéma minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS - COV-2 a ochorením COVID-19, DM – 16/2020 (ďalej len „schéma pomoci de minimis SVHZ“).

Na vyzvanie je alokovaných 23,3 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Bližšie informácie týkajúce sa tohto vyzvania sú poskytované na e-mailovej adrese: mzsoirop@health.gov.sk.

SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania vyzvania, a to počas pracovných dní, v pondelok až piatok, na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia európskych programov a projektov
Ferienčíkova 20
811 08 Bratislava.

Vyzvanie pre národný projekt je zverejnené  TU


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood