Facebook Statistics

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD s kódom: IROP-PO5-SC511/512-2018-28

18-01-2021

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO5-SC511/512-2018-28 (ďalej len „výzva“) boli podporené všetky oprávnené MAS. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP uzavrel výzvu dňa 15.01.2021. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood