Facebook Statistics

Oznam o pokračovaní prijímania žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatrení 3.3 PRV SR 2007 – 2013

Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka MP SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že hodnotiaca komisia sekcie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka dňom 20.01.2010 pokračuje v prijímaní žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít v opatrení 3.3 Vzdelávanie a informovanie.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood