Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51.

20-12-2021

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO5-SC511-2019-51 plánuje uzavrieť výzvu dňa 31.01.2022. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.