Facebook Statistics

Aktuality

Oznam o aktualizácii č. 3 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-72

05-10-2021

V súvislosti s vyhlásenou výzvou s kódom IROP-PO2-SC214-2021-72 oznamujeme, že aktualizáciou č. 3 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-72 zverejnenou dňa 5. októbra 2021 sa upravuje rozdelenie finančného príspevku na VRR a MRR pre OS ZZS SR. Uvedená zmena nemá vplyv už na podané žiadosti o NFP.

Aktualizácia č. 3 výzvy je zverejnená TU


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood