Facebook Statistics

Oznam na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatreniach 1.6 a 3.3 PRV SR 2007 – 2013

Prijímanie žiadostí bolo pozastavené dňa 11.07.2013

Sekcia rozvoja vidieka MPRV SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v súvislosti s pripravovanou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie, hodnotiaca komisia sekcie rozvoja vidieka dňom 21.06.2013 začne prijímať žiadosti o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít v opatrení 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a v opatrení 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Hodnotiaca komisia vydáva žiadateľom Oznámenie o schválení/vyradení obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity, ktoré je povinnou prílohou ŽoNFP, ktorú žiadateľ predkladá na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Oznámenie o schválení obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity je možné použiť iba pre jednu podávanú ŽoNFP. Platnosť oznámenia je 6 mesiacov odo dňa jeho vydania.

Žiadateľ môže predložiť maximálne 2 ks Žiadosti o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity pre opatrenie 1.6maximálne 2 ks Žiadosti o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity pre opatrenie 3.3.

Súčasťou tohto oznámenia sú Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na opatrenie 1.6 „Odborné vzdelávanie a informačné aktivity“ a na opatrenie 3.3 „Vzdelávanie a informovanie“.

MPRV SR si vyhradzuje právo zmien uvedených príručiek, ktoré budú súčasťou výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie, vyhlasovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Žiadateľ je oprávnený začať realizovať obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), najskôr v deň zverejnenia tohto oznámenia na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatreniach 1.6 a 3.3 PRV SR 2007 – 2013. Za oprávnené obdobie je považované obdobie odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Súčasťou tohto oznámenia je metodický pokyn pre podanie žiadosti o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity, ktorý je potenciálny žiadateľ povinný vyplniť a túto svoju žiadosť o vydanie Oznámenia o schválení obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity predložiť písomne na adresu:

Hodnotiaca komisia
Sekcia rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

s označením na obálke „obsahový námet – neotvárať“.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood