Facebook Statistics

Oznam k aktualizácii výzvy

07-08-2017

RO PRV SR 2014-2020 upozorňuje žiadateľov na aktualizáciu č. 1 výzvy na predkladanie  žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z PRV SR 2014-2020 a s ňou súvisiace zníženie počtu predkladaných žiadostí z 3 na 1 žiadosť.

V prípade predloženia väčšieho počtu žiadostí ako je stanovené v predmetnej výzve, žiadateľ nesplnil podmienku výzvy a žiadosti budú vyradené.

Ak už žiadateľ podal žiadosti, do termínu na predkladanie žiadostí stanoveného výzvou v bode 1.2, môže kedykoľvek vziať svoju žiadosť/žiadosti späť v zmysle bodu 2.9 výzvy č. 2/2017.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood