Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam č. 5 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku s kódom: IROP-PO4-SC431-2017-16

14-04-2020

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie sa nachádza v území UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a UMR Žilinského kraja (typ aktivity j.)že v súlade s oznamom č. 5 o plánovanom uzavretí výzvy zverejnenom na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR https://www.mpsr.sk/oznam-c-5-o-planovanom-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-s-kodom-irop-po4-sc431-2017-16-pre-umr-banskobystrickeho-kraja-typy-aktivit-a-c-az-i-a-typ-aktivity-j-a-umr-zilinskeho-kraja-typ-ak/1124-67-1124-15074/uzavrel výzvu pre vyššie uvedené UMR dňa 09.04.2020. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Zverejnením tejto informácie nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v oznamoch č. 1 až 4 o uzavretí výzvy, ktoré sú uverejnené na stránke http://www.mpsr.sk.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood