Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17

20-11-2020

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC211-2017-17 (ďalej len „výzva“) je nedostatočný v prípade RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Košického kraja. Z uvedených dôvodov RO pre IROP uzavrie výzvu pre RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Košického kraja v plánovanom termíne 20.12.2020. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIÚS rámci výzvy.