Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, pre územia RIÚS Žilinského kraja a RIÚS a UMR Prešovského kraja

17-12-2020

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie sa nachádza v území RIÚS Žilinského kraja a RIÚS a UMR Prešovského kraja, že z dôvodu vyčerpania alokácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2019-44 (ďalej len „výzva") plánuje uzavrieť výzvu dňa 18.01.2021. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Nitrianskeho kraja a RIÚS Trenčianskeho kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.