Facebook Statistics

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44 pre RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Nitrianskeho kraja

08-04-2020

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že v súlade s oznamom č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2019-44 (ďalej len „výzva“) pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Nitrianskeho kraja zverejnenom dňa 03.03.2020 na webovom sídle ministerstva https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=15143uzavrelo výzvu na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Nitrianskeho kraja dňa 07. apríla 2020. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené RIÚS. Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza vo vyššie uvedených RIÚS, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood