Facebook Statistics

Tlačové správy

Oznam: Anonymy pôdohospodári nebudú riešiť

30-04-2020

Vážené kolegyne, kolegovia,

tento týždeň ste mohli zaregistrovať anonymný e-mail, ktorý upozorňuje na prepojenie niektorých vedúcich zamestnancov ministerstva a podriadených organizácií na istú finančnú skupinu. Vzhľadom na jeho znepokojujúci obsah považujeme za potrebné sa k nemu vyjadriť.

Chceme Vás ubezpečiť, že vedenie MPRV SR sa anonymnými podnetmi nebude zaoberať a neprikladá im plnú vážnosť. V prípade, že máte relevantné informácie a dôkazy o protiprávnom konaní a radi by ste sa k nim osobne prihlásili, máte u nás plnú podporu.

Naše dvere sú pre Vás vždy otvorené.

Snahou vedenia je vytvárať na ministerstve férové a príjemné pracovné prostredie, v ktorom dokážeme navzájom efektívne spolupracovať a byť si nápomocní.

Vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood