Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800473 Badín Banská Bystrica 22,56
800619 Baláže Banská Bystrica 20,01
801062 Banská Bystrica Banská Bystrica 49,98 *
854468 Bečov Banská Bystrica 27,57
819671 Brusno Banská Bystrica 16,86
811718 Dolná Mičiná Banská Bystrica 37,40
812251 Dolný Harmanec Banská Bystrica 55,36 *
812641 Donovaly Banská Bystrica 15,12 *
813443 Dúbravica Banská Bystrica 27,42
815799 Harmanec Banská Bystrica 50,78 *
816124 Hiadeľ Banská Bystrica 74,94 *
817457 Horná Mičiná Banská Bystrica 32,41
818160 Horné Pršany Banská Bystrica 24,96 *
819603 Hrochoť Banská Bystrica 26,12
819743 Hronsek Banská Bystrica 35,48
826260 Kordíky Banská Bystrica 52,90 *
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 8,91
801381 Kremnička Banská Bystrica 23,28
828084 Králiky Banská Bystrica 33,72 *
801429 Kynceľová Banská Bystrica 64,86 *
833657 Lučatín Banská Bystrica 14,93
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
836605 Medzibrod Banská Bystrica 17,89
838659 Motyčky Banská Bystrica 14,92 *
838586 Moštenica Banská Bystrica 9,35
838306 Môlča Banská Bystrica 22,33
801437 Nemce Banská Bystrica 62,40 *
844021 Oravce Banská Bystrica 31,73
847411 Podkonice Banská Bystrica 15,45
801283 Podlavice Banská Bystrica 11,68
847836 Pohronský Bukovec Banská Bystrica 12,94 *
848158 Poniky Banská Bystrica 19,76
849073 Povrazník Banská Bystrica 23,71
849782 Priechod Banská Bystrica 44,94 *
801241 Radvaň Banská Bystrica 24,36 *
852236 Riečka Banská Bystrica 50,78 *
854476 Sebedín Banská Bystrica 27,37
854794 Selce Banská Bystrica 19,40
801411 Senica Banská Bystrica 92,55
856525 Slovenská Ľupča Banská Bystrica 20,82
858447 Staré Hory Banská Bystrica 49,38 *
859052 Strelníky Banská Bystrica 23,04
801101 Sásová Banská Bystrica 16,18
862487 Tajov Banská Bystrica 23,12
858455 Turecká Banská Bystrica 11,57
866423 Uľanka Banská Bystrica 10,96
869899 Vlkanová Banská Bystrica 64,06 *
808334 Čačín Banská Bystrica 33,86
809284 Čerín Banská Bystrica 32,25
833339 Ľubietová Banská Bystrica 21,24 *
801402 Šalková Banská Bystrica 29,36
861057 Špania Dolina Banská Bystrica 12,94 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood