Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800473 Badín Banská Bystrica 22,09
800619 Baláže Banská Bystrica 20,01
801062 Banská Bystrica Banská Bystrica 49,98 *
854468 Bečov Banská Bystrica 25,22
819671 Brusno Banská Bystrica 17,01
811718 Dolná Mičiná Banská Bystrica 37,34
812251 Dolný Harmanec Banská Bystrica 3,54
812641 Donovaly Banská Bystrica 15,12 *
813443 Dúbravica Banská Bystrica 27,41
815799 Harmanec Banská Bystrica 50,78 *
816124 Hiadeľ Banská Bystrica 74,94 *
817457 Horná Mičiná Banská Bystrica 31,67
818160 Horné Pršany Banská Bystrica 24,96 *
819603 Hrochoť Banská Bystrica 25,88
819743 Hronsek Banská Bystrica 34,98
826260 Kordíky Banská Bystrica 33,62
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 9,35
801381 Kremnička Banská Bystrica 22,95
828084 Králiky Banská Bystrica 33,72 *
801429 Kynceľová Banská Bystrica 64,86 *
833657 Lučatín Banská Bystrica 14,94
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
836605 Medzibrod Banská Bystrica 16,91
838659 Motyčky Banská Bystrica 14,92 *
838586 Moštenica Banská Bystrica 8,72
838306 Môlča Banská Bystrica 20,55
801437 Nemce Banská Bystrica 23,06
844021 Oravce Banská Bystrica 28,89
847411 Podkonice Banská Bystrica 13,32
801283 Podlavice Banská Bystrica 12,32
847836 Pohronský Bukovec Banská Bystrica 12,94 *
848158 Poniky Banská Bystrica 19,77
849073 Povrazník Banská Bystrica 26,10
849782 Priechod Banská Bystrica 44,94 *
801241 Radvaň Banská Bystrica 17,93
852236 Riečka Banská Bystrica 50,78 *
854476 Sebedín Banská Bystrica 25,70
854794 Selce Banská Bystrica 49,38 *
801411 Senica Banská Bystrica 68,04 *
856525 Slovenská Ľupča Banská Bystrica 20,20
858447 Staré Hory Banská Bystrica 49,38 *
859052 Strelníky Banská Bystrica 23,72
801101 Sásová Banská Bystrica 18,26
862487 Tajov Banská Bystrica 14,86
858455 Turecká Banská Bystrica 10,83
866423 Uľanka Banská Bystrica 12,30
869899 Vlkanová Banská Bystrica 64,06 *
808334 Čačín Banská Bystrica 33,36
809284 Čerín Banská Bystrica 32,12
833339 Ľubietová Banská Bystrica 15,04
801402 Šalková Banská Bystrica 28,74
861057 Špania Dolina Banská Bystrica 12,94 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood