Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
806480 Breznička Poltár 55,85
807656 Bystrička Poltár 69,90 *
808211 Cinobaňa Poltár 41,30
823058 Hrabovo Poltár 91,43
818984 Hradište Poltár 36,67
819549 Hrnčiarske Zalužany Poltár 48,30
821357 Ipeľský Potok Poltár 34,12
823066 Kalinovo Poltár 57,67
825298 Kokava nad Rimavicou Poltár 32,72 *
829226 Krná Poltár 25,62 *
837695 Mládzovo Poltár 50,17
835773 Málinec Poltár 59,94 *
844853 Ozdín Poltár 64,66 *
848077 Poltár Poltár 61,34 *
819514 Pondelok Poltár 49,00
852821 Rovňany Poltár 40,91
854808 Selce Poltár 71,30
848093 Slaná Lehota Poltár 41,84
859613 Sušany Poltár 49,73
865974 Turíčky Poltár 29,81
866377 Uhorské Poltár 41,97
825344 Utekáč Poltár 39,30 *
867331 Vaľkovo Poltár 22,27
819531 Veľká Suchá Poltár 49,07
867900 Veľká Ves Poltár 54,54
848107 Zelené Poltár 40,17
809489 Zlatno Poltár 72,68 *
809462 České Brezovo Poltár 32,50
813125 Ďubákovo Poltár 9,48
861006 Šoltýska Poltár 12,70


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood