Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803901 Baštín Partizánske 62,50
806978 Brodzany Partizánske 44,52
821098 Chynorany Partizánske 61,36
818968 Hradište Partizánske 95,66 *
822132 Janova Ves Partizánske 34,36
869023 Ješkova Ves Partizánske 32,66
824101 Klátova Nová Ves Partizánske 40,87
869031 Klíž Partizánske 27,97
869040 Klížske Hradište Partizánske 26,88
825441 Kolačno Partizánske 26,68
828467 Krásno Partizánske 52,30
839221 Livina Partizánske 60,86
832952 Livinské Opatovce Partizánske 54,64
835480 Malé Bielice Partizánske 45,18
803910 Malé Bošany Partizánske 55,03
835595 Malé Kršteňany Partizánske 26,15
844543 Malé Ostratice Partizánske 128,26 *
835714 Malé Uherce Partizánske 50,98
839230 Nadlice Partizánske 61,37
839418 Nedanovce Partizánske 49,09
839388 Návojovce Partizánske 120,88 *
845426 Partizánske Partizánske 62,17
845809 Pažiť Partizánske 61,90
855596 Skačany Partizánske 97,18 *
865842 Turčianky Partizánske 32,43
867934 Veľké Bielice Partizánske 94,32 *
803936 Veľké Bošany Partizánske 64,56
868183 Veľké Kršteňany Partizánske 64,99
844560 Veľké Ostratice Partizánske 57,64
868744 Veľké Uherce Partizánske 57,09
873934 Žabokreky nad Nitrou Partizánske 93,05


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood