Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802450 Belina Lučenec 45,31
802999 Biskupice Lučenec 37,33
803642 Boľkovce Lučenec 84,90 *
807176 Budiná Lučenec 28,34 *
807427 Bulhary Lučenec 47,14
807508 Buzitka Lučenec 85,02
810789 Divín Lučenec 43,40
811254 Dobroč Lučenec 36,92
814296 Fiľakovo Lučenec 43,49
814334 Fiľakovské Kováče Lučenec 47,72
815276 Gregorova Vieska Lučenec 65,39
815501 Halič Lučenec 60,19
816850 Holiša Lučenec 86,10 *
822736 Jelšovec Lučenec 67,96
823171 Kalonda Lučenec 53,58
811301 Kotmanová Lučenec 38,93
831204 Lehôtka Lučenec 62,41
831361 Lentvora Lučenec 41,22 *
832286 Lipovany Lučenec 43,41
833215 Lovinobaňa Lučenec 54,85
834254 Lupoč Lučenec 62,98
833673 Lučenec Lučenec 78,86 *
834637 Madačka Lučenec 58,08 *
836362 Mašková Lučenec 52,64
833797 Mikušovce Lučenec 34,52
838691 Mučín Lučenec 48,07
838764 Muľka Lučenec 70,33
839108 Mýtna Lučenec 29,02
839451 Nedelište Lučenec 58,08 *
840572 Nitra nad Ipľom Lučenec 93,92 *
842010 Nové Hony Lučenec 70,64
833754 Opatová Lučenec 77,46 *
845299 Panické Dravce Lučenec 36,15
846660 Pinciná Lučenec 60,05
846899 Pleš Lučenec 34,41
847682 Podrečany Lučenec 64,47
847968 Polichno Lučenec 30,60
849111 Praha Lučenec 49,32 *
850322 Prša Lučenec 50,65
846619 Píla Lučenec 13,34 *
851191 Radzovce Lučenec 41,51
851655 Rapovce Lučenec 54,30
851728 Ratka Lučenec 78,46 *
853780 Ružiná Lučenec 50,87
857939 Stará Halič Lučenec 71,24
863505 Tomášovce Lučenec 68,85
863424 Točnica Lučenec 51,80
864161 Trebeľovce Lučenec 105,82 *
864358 Trenč Lučenec 60,01
865575 Tuhár Lučenec 40,20
866261 Uderiná Lučenec 54,47
867632 Veľká nad Ipľom Lučenec 65,26 *
867977 Veľké Dravce Lučenec 72,28
869261 Vidiná Lučenec 76,63
950041 Záložná Lučenec 30,64
800015 Ábelová Lučenec 12,10
808601 Čakanovce Lučenec 36,84
808733 Čamovce Lučenec 61,06 *
833541 Ľuboreč Lučenec 54,82 *
860786 Šiatorská Bukovinka Lučenec 42,57
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
860697 Šávoľ Lučenec 40,58
860824 Šíd Lučenec 35,69


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood