Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
806480 Breznička Poltár 49,86
807656 Bystrička Poltár 69,90 *
808211 Cinobaňa Poltár 43,68 *
823058 Hrabovo Poltár 42,55
818984 Hradište Poltár 35,00
819549 Hrnčiarske Zalužany Poltár 48,31
821357 Ipeľský Potok Poltár 34,46
823066 Kalinovo Poltár 45,75
825298 Kokava nad Rimavicou Poltár 32,72 *
829226 Krná Poltár 40,42
837695 Mládzovo Poltár 46,10
835773 Málinec Poltár 31,68
844853 Ozdín Poltár 64,66 *
848077 Poltár Poltár 41,97
819514 Pondelok Poltár 49,00
852821 Rovňany Poltár 35,21
854808 Selce Poltár 71,30
848093 Slaná Lehota Poltár 41,77
859613 Sušany Poltár 53,35
865974 Turíčky Poltár 29,90
866377 Uhorské Poltár 40,56
825344 Utekáč Poltár 39,30 *
867331 Vaľkovo Poltár 21,91
819531 Veľká Suchá Poltár 49,07
867900 Veľká Ves Poltár 52,13
848107 Zelené Poltár 39,47
809489 Zlatno Poltár 72,68 *
809462 České Brezovo Poltár 26,18
813125 Ďubákovo Poltár 7,75
861006 Šoltýska Poltár 11,32


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood