Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
950041 Záložná Lučenec 27,82
842010 Nové Hony Lučenec 57,76
808601 Čakanovce Lučenec 35,18
851728 Ratka Lučenec 62,72
808733 Čamovce Lučenec 61,06 *
833754 Opatová Lučenec 49,52
834637 Madačka Lučenec 58,08 *
807508 Buzitka Lučenec 78,83
831361 Lentvora Lučenec 41,22 *
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
863505 Tomášovce Lučenec 66,65
833215 Lovinobaňa Lučenec 46,13
860824 Šíd Lučenec 33,68
814296 Fiľakovo Lučenec 36,25
864161 Trebeľovce Lučenec 46,92
811301 Kotmanová Lučenec 31,40 *
863424 Točnica Lučenec 43,48
807176 Budiná Lučenec 28,34 *
864358 Trenč Lučenec 68,44 *
857939 Stará Halič Lučenec 62,76
851191 Radzovce Lučenec 37,25
811254 Dobroč Lučenec 35,04 *
865575 Tuhár Lučenec 35,12
839108 Mýtna Lučenec 21,22
860786 Šiatorská Bukovinka Lučenec 32,87
815501 Halič Lučenec 56,40
810789 Divín Lučenec 30,61
867632 Veľká nad Ipľom Lučenec 65,26 *
800015 Ábelová Lučenec 14,58
833541 Ľuboreč Lučenec 40,00
839451 Nedelište Lučenec 58,08 *
846660 Pinciná Lučenec 57,65
838764 Muľka Lučenec 63,79
851655 Rapovce Lučenec 49,37
850322 Prša Lučenec 94,60 *
815276 Gregorova Vieska Lučenec 60,60
833797 Mikušovce Lučenec 42,75
869261 Vidiná Lučenec 69,20
866261 Uderiná Lučenec 45,22
802450 Belina Lučenec 46,14
846619 Píla Lučenec 13,34 *
802999 Biskupice Lučenec 29,95
840572 Nitra nad Ipľom Lučenec 58,65
822736 Jelšovec Lučenec 66,32 *
867977 Veľké Dravce Lučenec 56,67
831204 Lehôtka Lučenec 55,75
823171 Kalonda Lučenec 50,85
836362 Mašková Lučenec 45,21
838691 Mučín Lučenec 39,44
849111 Praha Lučenec 49,32 *
834254 Lupoč Lučenec 54,73
807427 Bulhary Lučenec 45,30
846899 Pleš Lučenec 23,91
832286 Lipovany Lučenec 34,16
816850 Holiša Lučenec 62,21
853780 Ružiná Lučenec 37,14
860697 Šávoľ Lučenec 34,27
803642 Boľkovce Lučenec 64,57
847968 Polichno Lučenec 32,32
845299 Panické Dravce Lučenec 34,23
814334 Fiľakovské Kováče Lučenec 44,16
847682 Podrečany Lučenec 57,73
833673 Lučenec Lučenec 52,45


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood