Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
831981 Libichava Bánovce nad Bebravou 61,68
854140 Rybany Bánovce nad Bebravou 59,29
867993 Veľké Hoste Bánovce nad Bebravou 54,59
818046 Horné Naštice Bánovce nad Bebravou 23,40
834360 Ľutov Bánovce nad Bebravou 22,24
836796 Miezgovce Bánovce nad Bebravou 21,52
810673 Dežerice Bánovce nad Bebravou 62,92
856096 Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 9,17
860972 Šišov Bánovce nad Bebravou 59,78
828432 Krásna Ves Bánovce nad Bebravou 35,70 *
863203 Timoradza Bánovce nad Bebravou 51,51
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 16,95
856070 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 18,44
835021 Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 28,86
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 8,46
864170 Trebichava Bánovce nad Bebravou 6,44
843776 Omastiná Bánovce nad Bebravou 5,64
866407 Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou 5,56
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 49,04
847585 Podlužany Bánovce nad Bebravou 101,26
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 6,52
872482 Závada pod Čiernym vrchom Bánovce nad Bebravou 4,69
866393 Uhrovec Bánovce nad Bebravou 29,84
829692 Kšinná Bánovce nad Bebravou 8,41
813222 Dubnička Bánovce nad Bebravou 76,32
850357 Prusy Bánovce nad Bebravou 86,34
813966 Dvorec Bánovce nad Bebravou 53,18
818135 Horné Ozorovce Bánovce nad Bebravou 53,60
802981 Biskupice Bánovce nad Bebravou 60,26
803677 Borčany Bánovce nad Bebravou 54,39
817864 Horné Držkovce Bánovce nad Bebravou 44,25
853704 Ruskovce Bánovce nad Bebravou 32,15
810681 Vlčkovo Bánovce nad Bebravou 47,56
808202 Cimenná Bánovce nad Bebravou 29,14
821047 Chudá Lehota Bánovce nad Bebravou 102,22 *
809977 Čuklasovce Bánovce nad Bebravou 41,09
847852 Pochabany Bánovce nad Bebravou 51,62
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,39
812072 Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou 78,93
874981 Radiša Bánovce nad Bebravou 12,73
815489 Otrhánky Bánovce nad Bebravou 56,36
815471 Haláčovce Bánovce nad Bebravou 53,83
835528 Malé Chlievany Bánovce nad Bebravou 92,75
868001 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou 61,91
811955 Dolné Držkovce Bánovce nad Bebravou 44,06
866385 Látkovce Bánovce nad Bebravou 175,38 *
849332 Pravotice Bánovce nad Bebravou 70,27
806722 Brezolupy Bánovce nad Bebravou 57,77
845833 Pečeňany Bánovce nad Bebravou 50,82
835510 Malé Hoste Bánovce nad Bebravou 50,27
839426 Nedašovce Bánovce nad Bebravou 59,97
873501 Zlatníky Bánovce nad Bebravou 24,88


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood