Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803901 Baštín Partizánske 75,13
806978 Brodzany Partizánske 46,52
821098 Chynorany Partizánske 73,17
818968 Hradište Partizánske 57,80
822132 Janova Ves Partizánske 35,37
869023 Ješkova Ves Partizánske 35,92
824101 Klátova Nová Ves Partizánske 44,62
869031 Klíž Partizánske 28,37
869040 Klížske Hradište Partizánske 28,53
825441 Kolačno Partizánske 28,48
828467 Krásno Partizánske 54,05
839221 Livina Partizánske 71,95
832952 Livinské Opatovce Partizánske 65,57
835480 Malé Bielice Partizánske 47,77
803910 Malé Bošany Partizánske 61,07
835595 Malé Kršteňany Partizánske 26,60
844543 Malé Ostratice Partizánske 128,26 *
835714 Malé Uherce Partizánske 54,40
839230 Nadlice Partizánske 73,64
839418 Nedanovce Partizánske 51,33
839388 Návojovce Partizánske 54,47
845426 Partizánske Partizánske 52,57
845809 Pažiť Partizánske 64,83
855596 Skačany Partizánske 50,00
865842 Turčianky Partizánske 34,67
867934 Veľké Bielice Partizánske 61,53
803936 Veľké Bošany Partizánske 66,06
868183 Veľké Kršteňany Partizánske 42,68
844560 Veľké Ostratice Partizánske 59,16
868744 Veľké Uherce Partizánske 60,58
873934 Žabokreky nad Nitrou Partizánske 76,16


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood