Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
816183 Hlboké nad Váhom Bytča 26,28 *
807711 Hliník nad Váhom Bytča 85,30 *
818836 Hrabové Bytča 7,42
820598 Hvozdnica Bytča 46,72 *
821772 Jablonové Bytča 27,48 *
825506 Kolárovice Bytča 25,62 *
827746 Kotešová Bytča 19,55
807729 Malá Bytča Bytča 24,16
836141 Maršová Bytča 10,09
807737 Mikšová Bytča 53,96 *
846121 Petrovice Bytča 57,54 *
849421 Predmier Bytča 14,40
850420 Pšurnovice Bytča 25,48 *
846147 Setechov Bytča 57,54 *
859583 Súľov-Hradná Bytča 5,82
807745 Veľká Bytča Bytča 23,89
868540 Veľké Rovné Bytča 44,20 *
861324 Štiavnik Bytča 34,38 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood