Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
805301 Devín Bratislava IV 43,80 *
810649 Devínska Nová Ves Bratislava IV 59,26
806099 Dúbravka Bratislava IV 49,52 *
822256 Jarovce Bratislava V 113,20
805211 Karlova Ves Bratislava IV 43,80 *
806005 Lamač Bratislava IV 92,74 *
804274 Nivy Bratislava II 158,26 *
804690 Nové Mesto Bratislava III 40,76 *
804959 Petržalka Bratislava V 106,44
847755 Podunajské Biskupice Bratislava II 70,25
805866 Rača Bratislava III 79,60 *
853771 Rusovce Bratislava V 121,42
805556 Ružinov Bratislava II 136,88 *
804096 Staré Mesto Bratislava I 158,26 *
805343 Trnávka Bratislava II 36,52
805700 Vajnory Bratislava III 47,21
804380 Vinohrady Bratislava III 31,46 *
870293 Vrakuňa Bratislava II 69,47
871796 Záhorská Bystrica Bratislava IV 89,09
809985 Čunovo Bratislava V 118,82


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood