Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
875309 Košické Hámre Košice - okolie 2,47
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 4,83
841129 Nižný Klátov Košice - okolie 7,46
861359 Štós Košice - okolie 12,94 *
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
843857 Opátka Košice - okolie 18,38 *
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 19,84 *
865460 Trsťany Košice - okolie 20,84 *
848506 Poproč Košice - okolie 22,90 *
820636 Hýľov Košice - okolie 22,30 *
835137 Malá Lodina Košice - okolie 25,00
838322 Moldava nad Bodvou Košice - okolie 25,74 *
875414 Ružín Košice - okolie 25,75
841978 Nováčany Košice - okolie 25,00
843997 Opiná Košice - okolie 27,02 *
853518 Rudník Košice - okolie 28,48 *
827673 Košický Klečenov Košice - okolie 29,65
802123 Baška Košice - okolie 29,60 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 30,97
807435 Bunetice Košice - okolie 30,80 *
871711 Zádiel Košice - okolie 31,25
812935 Drienovec Košice - okolie 33,72
842915 Nový Salaš Košice - okolie 34,95
822434 Jasov Košice - okolie 35,78 *
823210 Kalša Košice - okolie 35,74
856011 Slanská Huta Košice - okolie 36,75
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 36,39
845302 Paňovce Košice - okolie 37,05
813915 Ďurkov Košice - okolie 37,76
843041 Obišovce Košice - okolie 37,98
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 37,99
847046 Ploské Košice - okolie 37,19
856037 Slanské Nové Mesto Košice - okolie 38,37
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 38,77
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 39,64
855987 Slančík Košice - okolie 39,11
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
871702 Včeláre Košice - okolie 39,65
866008 Háj Košice - okolie 40,56
853691 Ruskov Košice - okolie 40,19
841854 Nová Polhora Košice - okolie 40,03
830259 Kysak Košice - okolie 41,31
864137 Trebejov Košice - okolie 41,37
856002 Slanec Košice - okolie 41,51
859877 Svinica Košice - okolie 41,44
843768 Olšovany Košice - okolie 42,15
807150 Budimír Košice - okolie 42,60
813079 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie 42,62
813087 Malá Vieska Košice - okolie 42,75
857220 Sokoľ Košice - okolie 42,04
813095 Tepličany Košice - okolie 43,34
828238 Kráľovce Košice - okolie 43,13
827622 Košická Polianka Košice - okolie 43,59
845884 Peder Košice - okolie 43,90
841153 Nižný Lánec Košice - okolie 43,74
866717 Vajkovce Košice - okolie 43,95
871699 Dvorníky Košice - okolie 43,88
819212 Hrašovík Košice - okolie 44,99
816574 Hodkovce Košice - okolie 44,68 *
802611 Beniakovce Košice - okolie 44,00
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
852899 Rozhanovce Košice - okolie 44,73
802875 Bidovce Košice - okolie 45,25
803626 Boliarov Košice - okolie 45,20 *
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 45,60
816078 Žírovce Košice - okolie 46,74
851639 Rankovce Košice - okolie 46,56
841064 Nižný Čaj Košice - okolie 47,50
823741 Kecerovský Lipovec Košice - okolie 47,00 *
841471 Turnianska Nová Ves Košice - okolie 48,85
841455 Hosťovce Košice - okolie 48,78
810118 Debraď Košice - okolie 48,46 *
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
816060 Herľany Košice - okolie 49,25
838730 Mudrovce Košice - okolie 49,96
807389 Bukovec Košice - okolie 49,51
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
845922 Perín Košice - okolie 51,65
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 51,37
860751 Šemša Košice - okolie 52,76 *
838268 Mokrance Košice - okolie 52,22
845914 Chym Košice - okolie 53,15
807486 Buzica Košice - okolie 53,29
803413 Bohdanovce Košice - okolie 54,40
822043 Janík Košice - okolie 54,00
840823 Nižná Kamenica Košice - okolie 55,30 *
852058 Rešica Košice - okolie 55,31
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 56,37
851272 Rákoš Košice - okolie 56,33
809004 Čečejovce Košice - okolie 56,15
867748 Veľká Ida Košice - okolie 57,54
840793 Nižná Hutka Košice - okolie 57,94 *
815691 Haniska Košice - okolie 58,92
827631 Nižný Olčvár Košice - okolie 60,66 *
874060 Ždaňa Košice - okolie 60,19
835030 Malá Ida Košice - okolie 60,05


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood