Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 14,72 *
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
875309 Košické Hámre Košice - okolie 17,32 *
843857 Opátka Košice - okolie 18,38 *
820636 Hýľov Košice - okolie 22,30 *
841129 Nižný Klátov Košice - okolie 23,36 *
841978 Nováčany Košice - okolie 25,00
836567 Medzev Košice - okolie 25,57
843997 Opiná Košice - okolie 27,02 *
871711 Zádiel Košice - okolie 29,16
848506 Poproč Košice - okolie 29,96
827673 Košický Klečenov Košice - okolie 29,73
802123 Baška Košice - okolie 29,60 *
853518 Rudník Košice - okolie 30,61
861359 Štós Košice - okolie 30,15
807435 Bunetice Košice - okolie 30,80 *
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 30,26
873977 Žarnov Košice - okolie 31,61
822434 Jasov Košice - okolie 31,41
810118 Debraď Košice - okolie 32,01
838322 Moldava nad Bodvou Košice - okolie 32,39
842915 Nový Salaš Košice - okolie 34,08
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 34,94
819107 Milhosť Košice - okolie 35,89
845302 Paňovce Košice - okolie 35,82
813915 Ďurkov Košice - okolie 35,75
823210 Kalša Košice - okolie 36,37
871702 Včeláre Košice - okolie 36,92
856011 Slanská Huta Košice - okolie 36,63
845884 Peder Košice - okolie 36,48
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 37,04
843768 Olšovany Košice - okolie 37,09
830259 Kysak Košice - okolie 38,23
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 38,82
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 38,35
843041 Obišovce Košice - okolie 38,09
853691 Ruskov Košice - okolie 38,97
857220 Sokoľ Košice - okolie 39,90
841854 Nová Polhora Košice - okolie 39,25
835137 Malá Lodina Košice - okolie 39,90 *
855987 Slančík Košice - okolie 39,69
856037 Slanské Nové Mesto Košice - okolie 39,13
864137 Trebejov Košice - okolie 39,53
847046 Ploské Košice - okolie 39,92
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 39,14
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
859877 Svinica Košice - okolie 40,71
813079 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie 40,20
813087 Malá Vieska Košice - okolie 40,61
812935 Drienovec Košice - okolie 41,54
841153 Nižný Lánec Košice - okolie 41,56
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 42,53
827622 Košická Polianka Košice - okolie 42,91
813095 Tepličany Košice - okolie 42,97
856002 Slanec Košice - okolie 43,28
802875 Bidovce Košice - okolie 43,04
828238 Kráľovce Košice - okolie 43,51
807150 Budimír Košice - okolie 43,30
816574 Hodkovce Košice - okolie 44,68 *
866717 Vajkovce Košice - okolie 44,64
802611 Beniakovce Košice - okolie 44,63
841463 Chorváty Košice - okolie 44,65
852899 Rozhanovce Košice - okolie 44,63
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
841455 Hosťovce Košice - okolie 44,76
827631 Nižný Olčvár Košice - okolie 45,57
803626 Boliarov Košice - okolie 45,20 *
819212 Hrašovík Košice - okolie 45,62
865460 Trsťany Košice - okolie 45,00
816078 Žírovce Košice - okolie 45,66
866008 Háj Košice - okolie 45,00 *
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 45,28
851639 Rankovce Košice - okolie 46,17
822043 Janík Košice - okolie 46,65
841471 Turnianska Nová Ves Košice - okolie 46,44
841064 Nižný Čaj Košice - okolie 47,11
823741 Kecerovský Lipovec Košice - okolie 47,00 *
816060 Herľany Košice - okolie 47,81
838730 Mudrovce Košice - okolie 49,63
840793 Nižná Hutka Košice - okolie 49,48
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
807389 Bukovec Košice - okolie 49,51
854344 Zdoba Košice - okolie 50,47
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 50,23
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 51,86
845922 Perín Košice - okolie 51,64
845914 Chym Košice - okolie 51,49
809004 Čečejovce Košice - okolie 51,78
807486 Buzica Košice - okolie 52,29
860751 Šemša Košice - okolie 52,76 *
803413 Bohdanovce Košice - okolie 52,40
851272 Rákoš Košice - okolie 52,11
807281 Budulov Košice - okolie 52,91
815691 Haniska Košice - okolie 54,34
808750 Čaňa Košice - okolie 54,09


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood