Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2020

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
856525 Slovenská Ľupča Banská Bystrica 21,05
836605 Medzibrod Banská Bystrica 16,53
801283 Podlavice Banská Bystrica 12,40
849782 Priechod Banská Bystrica 32,68
861057 Špania Dolina Banská Bystrica 12,94 *
838659 Motyčky Banská Bystrica 14,92 *
838586 Moštenica Banská Bystrica 8,72
800619 Baláže Banská Bystrica 20,00
847836 Pohronský Bukovec Banská Bystrica 12,94 *
801062 Banská Bystrica Banská Bystrica 49,98 *
817457 Horná Mičiná Banská Bystrica 31,65
816124 Hiadeľ Banská Bystrica 74,94 *
859052 Strelníky Banská Bystrica 23,72
866423 Uľanka Banská Bystrica 50,78 *
812641 Donovaly Banská Bystrica 15,12 *
854794 Selce Banská Bystrica 25,61
847411 Podkonice Banská Bystrica 14,36
801241 Radvaň Banská Bystrica 20,71
800473 Badín Banská Bystrica 22,59
819603 Hrochoť Banská Bystrica 25,76
858447 Staré Hory Banská Bystrica 49,38 *
819671 Brusno Banská Bystrica 16,86
812251 Dolný Harmanec Banská Bystrica 3,54
848158 Poniky Banská Bystrica 19,44
833339 Ľubietová Banská Bystrica 13,69
858455 Turecká Banská Bystrica 10,83
833657 Lučatín Banská Bystrica 15,09
801402 Šalková Banská Bystrica 27,77
809284 Čerín Banská Bystrica 32,01
801429 Kynceľová Banská Bystrica 29,20
828084 Králiky Banská Bystrica 33,72 *
801411 Senica Banská Bystrica 23,00
854468 Bečov Banská Bystrica 26,02
849073 Povrazník Banská Bystrica 26,08
818160 Horné Pršany Banská Bystrica 24,96 *
801437 Nemce Banská Bystrica 62,40 *
844021 Oravce Banská Bystrica 26,60
826260 Kordíky Banská Bystrica 51,66
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
854476 Sebedín Banská Bystrica 26,15
808334 Čačín Banská Bystrica 33,23
801101 Sásová Banská Bystrica 22,80
801381 Kremnička Banská Bystrica 24,09
811718 Dolná Mičiná Banská Bystrica 37,17
852236 Riečka Banská Bystrica 50,78 *
862487 Tajov Banská Bystrica 15,08
813443 Dúbravica Banská Bystrica 27,33
838306 Môlča Banská Bystrica 23,09
869899 Vlkanová Banská Bystrica 64,06 *
815799 Harmanec Banská Bystrica 50,78 *
819743 Hronsek Banská Bystrica 32,36
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 10,09
801470 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 12,27
847089 Počúvadlo Banská Štiavnica 28,16
849448 Prenčov Banská Štiavnica 24,92
802492 Beluj Banská Štiavnica 13,12
800210 Svätý Anton Banská Štiavnica 24,48
801038 Banská Belá Banská Štiavnica 16,90
837989 Močiar Banská Štiavnica 33,32 *
801658 Banský Studenec Banská Štiavnica 27,04
810231 Dekýš Banská Štiavnica 30,20 *
847348 Žakýl Banská Štiavnica 20,08
870901 Vysoká Banská Štiavnica 44,94 *
827878 Kozelník Banská Štiavnica 96,18 *
800708 Banky Banská Štiavnica 9,71
800465 Baďan Banská Štiavnica 22,94
824062 Klastava Banská Štiavnica 54,22 *
861197 Štiavnické Bane Banská Štiavnica 35,04 *
821225 Ilija Banská Štiavnica 25,88 *
847330 Teplá Banská Štiavnica 28,54 *
820725 Chmeľová Bardejov 13,29
802484 Beloveža Bardejov 13,78
856894 Snakov Bardejov 6,01
829943 Kurov Bardejov 24,53
800201 Andrejová Bardejov 24,21
802115 Bartošovce Bardejov 19,69
841196 Nižný Tvarožec Bardejov 17,05
818887 Hrabské Bardejov 5,95
836061 Marhaň Bardejov 19,61
803375 Bogliarka Bardejov 33,84 *
829625 Kružlov Bardejov 20,00
816116 Hervartov Bardejov 47,32 *
841021 Nižné Raslavice Bardejov 19,48
858684 Stebnícka Huta Bardejov 10,00
814393 Fričkovce Bardejov 18,89
852066 Rešov Bardejov 9,83
810886 Dlhá Lúka Bardejov 17,00
815721 Hankovce Bardejov 15,28
814474 Gaboltov Bardejov 3,07
815071 Gerlachov Bardejov 20,86
824992 Kobyly Bardejov 7,87
860816 Šiba Bardejov 50,24 *
856703 Smilno Bardejov 21,27
816108 Hertník Bardejov 19,39
865443 Tročany Bardejov 7,92
834165 Lukov Bardejov 6,00
852376 Richvald Bardejov 50,78 *
858692 Stebník Bardejov 10,49
815985 Hažlín Bardejov 12,04
872881 Zborov Bardejov 17,30


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood