Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
814741 Gelnica Gelnica 34,98 *
816001 Helcmanovce Gelnica 18,24 *
816035 Henclová Gelnica 12,94 *
819441 Hrišovce Gelnica 8,39
821845 Jaklovce Gelnica 35,58 *
824895 Kluknava Gelnica 9,56
825166 Kojšov Gelnica 13,34 *
836044 Margecany Gelnica 20,70 *
837890 Mníšek nad Hnilcom Gelnica 21,24 *
839299 Nálepkovo Gelnica 25,36 *
849120 Prakovce Gelnica 35,84 *
852350 Richnava Gelnica 8,58
836052 Rolova Huta Gelnica 35,58 *
856819 Smolnícka Huta Gelnica 17,12 *
856851 Smolník Gelnica 67,78 *
858366 Stará Voda Gelnica 34,84 *
868973 Veľký Folkmar Gelnica 18,38 *
872547 Závadka Gelnica 16,12 *
866342 Úhorná Gelnica 37,36 *
862401 Švedlár Gelnica 34,84 *
873942 Žakarovce Gelnica 35,58 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood