Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
869775 Driečna Stropkov 13,14 *
834955 Makovce Stropkov 15,93
825701 Kolbovce Stropkov 15,37
869791 Suchá Stropkov 16,66
807567 Bystrá Stropkov 16,33
875333 Valkov Stropkov 16,46
833061 Lomné Stropkov 16,91
827916 Kožuchovce Stropkov 16,51
815942 Havaj Stropkov 17,30
857327 Soľník Stropkov 17,09
863432 Tokajík Stropkov 17,70
807923 Bžany Stropkov 17,51
826545 Korunková Stropkov 18,32
800651 Baňa Stropkov 19,90 *
835188 Malá Poľana Stropkov 19,00
867381 Varechovce Stropkov 19,96
853755 Kručov Stropkov 19,52
865800 Vyšný Hrabovec Stropkov 20,70
821934 Jakušovce Stropkov 20,18
807001 Brusnica Stropkov 21,68
848701 Potôčky Stropkov 21,00
829048 Krišľovce Stropkov 21,32
838683 Mrázovce Stropkov 21,72
870099 Vojtovce Stropkov 21,00
806463 Breznica Stropkov 21,36
859133 Stropkov Stropkov 21,98
843733 Oľšavka Stropkov 21,07
806510 Breznička Stropkov 21,00
869783 Vladiča Stropkov 22,74
807320 Bukovce Stropkov 22,03
868841 Veľkrop Stropkov 22,07
871249 Vyšná Olšava Stropkov 23,12
865796 Turany nad Ondavou Stropkov 23,35
815292 Gribov Stropkov 23,77
848735 Potoky Stropkov 24,60
829595 Krušinec Stropkov 24,99
869597 Vislava Stropkov 25,86
858676 Staškovce Stropkov 25,02
840858 Nižná Olšava Stropkov 25,99
820873 Chotča Stropkov 26,06
859249 Bokša Stropkov 26,34
837644 Miňovce Stropkov 26,93
871141 Vyškovce Stropkov 26,81
813842 Duplín Stropkov 28,63
863211 Tisinec Stropkov 28,25
860433 Šandal Stropkov 49,84 *
837512 Miková Stropkov 54,76 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood