Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
821063 Chvojnica Myjava 14,38
865702 Turá Lúka Myjava 14,56
870587 Vrbovce Myjava 15,78
806749 Brezová pod Bradlom Myjava 15,53
819158 Hrašné Myjava 19,12
838926 Myjava Myjava 19,65
826693 Kostolné Myjava 22,03
827975 Krajné Myjava 23,22
806277 Brestovec Myjava 25,73
848590 Poriadie Myjava 25,90
807354 Bukovec Myjava 26,94
821632 Jablonka Myjava 26,28
858196 Stará Myjava Myjava 26,83
853461 Rudník Myjava 27,05
847950 Polianka Myjava 28,12
849901 Priepasné Myjava 34,52 *
826821 Košariská Myjava 35,98 *
847526 Podkylava Myjava 49,64 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood