Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803901 Baštín Partizánske 58,89
839418 Nedanovce Partizánske 45,26
824101 Klátova Nová Ves Partizánske 36,19
869040 Klížske Hradište Partizánske 26,26
825441 Kolačno Partizánske 24,43
806978 Brodzany Partizánske 58,58
869031 Klíž Partizánske 27,65
855596 Skačany Partizánske 70,89
868183 Veľké Kršteňany Partizánske 39,06
869023 Ješkova Ves Partizánske 32,23
821098 Chynorany Partizánske 51,49
803936 Veľké Bošany Partizánske 147,38 *
845426 Partizánske Partizánske 58,74
822132 Janova Ves Partizánske 26,78
818968 Hradište Partizánske 73,14
873934 Žabokreky nad Nitrou Partizánske 132,24 *
845809 Pažiť Partizánske 58,01
835595 Malé Kršteňany Partizánske 24,53
835714 Malé Uherce Partizánske 4,21
844543 Malé Ostratice Partizánske 128,26 *
839230 Nadlice Partizánske 51,14
867934 Veľké Bielice Partizánske 63,04
844560 Veľké Ostratice Partizánske 52,03
832952 Livinské Opatovce Partizánske 45,55
835480 Malé Bielice Partizánske 41,25
803910 Malé Bošany Partizánske 48,87
865842 Turčianky Partizánske 31,21
828467 Krásno Partizánske 51,88
839388 Návojovce Partizánske 46,43
839221 Livina Partizánske 51,81
868744 Veľké Uherce Partizánske 52,02


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky