Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
801429 Kynceľová Banská Bystrica 30,00
859052 Strelníky Banská Bystrica 15,60
849782 Priechod Banská Bystrica 25,89
861057 Špania Dolina Banská Bystrica 12,94 *
838659 Motyčky Banská Bystrica 14,92 *
838586 Moštenica Banská Bystrica 8,17
800619 Baláže Banská Bystrica 49,38 *
847836 Pohronský Bukovec Banská Bystrica 12,94 *
801062 Banská Bystrica Banská Bystrica 27,43
817457 Horná Mičiná Banská Bystrica 31,00
816124 Hiadeľ Banská Bystrica 74,94 *
836605 Medzibrod Banská Bystrica 16,47
812641 Donovaly Banská Bystrica 15,12 *
801283 Podlavice Banská Bystrica 11,59
854794 Selce Banská Bystrica 23,00
847411 Podkonice Banská Bystrica 11,95
856525 Slovenská Ľupča Banská Bystrica 20,04
801241 Radvaň Banská Bystrica 24,36 *
800473 Badín Banská Bystrica 22,50
819603 Hrochoť Banská Bystrica 32,66 *
858447 Staré Hory Banská Bystrica 49,38 *
819671 Brusno Banská Bystrica 14,22
812251 Dolný Harmanec Banská Bystrica 3,69
848158 Poniky Banská Bystrica 18,95
833657 Lučatín Banská Bystrica 13,96
858455 Turecká Banská Bystrica 8,22
828084 Králiky Banská Bystrica 33,72 *
801101 Sásová Banská Bystrica 39,10 *
801411 Senica Banská Bystrica 21,27
854468 Bečov Banská Bystrica 24,19
849073 Povrazník Banská Bystrica 16,04
818160 Horné Pršany Banská Bystrica 24,96 *
801437 Nemce Banská Bystrica 29,93
844021 Oravce Banská Bystrica 25,98
808334 Čačín Banská Bystrica 32,66
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
854476 Sebedín Banská Bystrica 21,78
809284 Čerín Banská Bystrica 33,91
852236 Riečka Banská Bystrica 50,78 *
866423 Uľanka Banská Bystrica 50,78 *
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 14,21
819743 Hronsek Banská Bystrica 32,01
815799 Harmanec Banská Bystrica 50,78 *
869899 Vlkanová Banská Bystrica 64,06 *
801381 Kremnička Banská Bystrica 23,68
813443 Dúbravica Banská Bystrica 27,15
862487 Tajov Banská Bystrica 12,46
838306 Môlča Banská Bystrica 21,87
811718 Dolná Mičiná Banská Bystrica 37,54
826260 Kordíky Banská Bystrica 52,90 *
801402 Šalková Banská Bystrica 24,79
833339 Ľubietová Banská Bystrica 12,03


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood