Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802255 Beckov Nové Mesto nad Váhom 21,94
803863 Bošáca Nové Mesto nad Váhom 57,46
803871 Haluzice Nové Mesto nad Váhom 35,45
806986 Brunovce Nové Mesto nad Váhom 65,44
807818 Dolné Bzince Nové Mesto nad Váhom 30,86
807826 Horné Bzince Nové Mesto nad Váhom 21,76
807834 Hrubá Strana Nové Mesto nad Váhom 18,18
807842 Hrušové Nové Mesto nad Váhom 19,80
808555 Čachtice Nové Mesto nad Váhom 110,60 *
808857 Častkovce Nové Mesto nad Váhom 111,66 *
812145 Dolné Srnie Nové Mesto nad Váhom 48,42
817104 Hôrka nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 33,85
817589 Horná Streda Nové Mesto nad Váhom 68,41
819018 Hrádok Nové Mesto nad Váhom 25,03
819042 Hrachovište Nové Mesto nad Váhom 11,54
823155 Kalnica Nové Mesto nad Váhom 12,82
825085 Beckovská Vieska Nové Mesto nad Váhom 48,63
825093 Kočovce Nové Mesto nad Váhom 42,99
825107 Rakoľuby Nové Mesto nad Váhom 54,05
833398 Lubina Nové Mesto nad Váhom 13,12
834106 Lúka Nové Mesto nad Váhom 14,29
838098 Modrová Nové Mesto nad Váhom 23,82
838101 Modrovka Nové Mesto nad Váhom 21,55
838454 Moravské Lieskové Nové Mesto nad Váhom 17,58
841501 Nová Bošáca Nové Mesto nad Váhom 11,07
841781 Nová Lehota Nové Mesto nad Váhom 17,21
841935 Nová Ves nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 33,13
842044 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 90,67
843105 Očkov Nové Mesto nad Váhom 48,93
847062 Pobedim Nové Mesto nad Váhom 70,05
847640 Podolie Nové Mesto nad Váhom 40,03
848794 Potvorice Nové Mesto nad Váhom 70,50
848808 Považany Nové Mesto nad Váhom 58,35
858064 Stará Lehota Nové Mesto nad Váhom 22,67
858251 Stará Turá Nové Mesto nad Váhom 47,40 *
864404 Trenčianske Bohuslavice Nové Mesto nad Váhom 90,36
866687 Vaďovce Nové Mesto nad Váhom 25,49
869635 Višňové Nové Mesto nad Váhom 11,16
873080 Zemianske Podhradie Nové Mesto nad Váhom 35,84 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhláškyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood