Facebook Statistics
Značka Kvality

Os 2: Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh

Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
Opatrenie sa zameriava na podporu rozšírenia, rekonštrukcie a modernizáciu zariadení využívaných na hospodársky chov rýb, výstavby nových produkčných zariadení v akvakultúre, výstavby malých predajní na priamy predaj s možnosťou úpravy produktov akvakultúry.
Žiadateľ: mikro, malé a stredné podniky zaoberajúce sa akvakultúrou

(viac)

Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
V rámci opatrenia je podporovaná modernizácia existujúcich spracovateľských jednotiek, nákup a zavedenie nových technológií a postupov, modernizácia technológií na znižovanie úrovne znečisťovania prostredia. Podpora sa poskytuje aj na rekonštrukciu alebo výstavbu skladových priestorov, a na projekty celoživotného vzdelávania.
Žiadateľ: podnikatelia v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry.

(viac)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood