Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Organizujeme seminár: Aktuálne rastlinolekárske riziká

26-04-2017

Rastliny sú základom poľnohospodárskej a lesníckej výroby a sú neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia, ktoré je potrebné chrániť. Ochorenia a škodcovia rastlín môžu negatívne vplývať na produkciu poľnohospodárskych plodín, ovocia, viniča ale aj na lesnícky sektor a  negatívne ovplyvňovať ich produkčnú schopnosť. Poškodenia životného prostredia ovplyvňujú okrem iného aj kvalitu života obyvateľov.

V ostatnom čase sa v rámci Európskej únie vyskytli niektoré karanténne ochorenia rastlín, ktorých výskyt na území členských štátov môže mať okrem dopadov na produkciu poľnohospodárskych druhov rastlín, lesných kultúr aj dopad na produkciu okrasných druhov rastlín. Potvrdenie výskytu týchto ochorení by spôsobilo nemalé finančné a sociálne straty vo všetkých oblastiach rastlinnej produkcie.

Ministerstvo pôdohospodárstva v záujme zabezpečenia objektívnej informovanosti verejnosti organizuje tri regionálne semináre, cieľom ktorých je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti komplexné odborné informácie o aktuálnych rizikách v oblasti zdravia rastlín. Semináre budú špeciálne zamerané najmä na riziká a dopady možného zavlečenia a  rozšírenia baktérie Xylella fastidiosa v podmienkach Slovenskej republiky, ale budú spomenuté aj iné ochorenia a škodlivé organizmy, ktoré sa v našich podmienkach vyskytovali a vyskytujú.

Pozývame preto odbornú aj laickú verejnosť na semináre „Aktuálne rastlinolekárske riziká“, ktoré sa budú konať
v Nitre (23. 5. 2017), v Košiciach (24. 5. 2017) a vo  Zvolene (25. 5. 2017).

Semináre sú bez účastníckeho poplatku, je však potrebné zaslať prihlášku / zaregistrovať sa prostredníctvom formulára do 15. 5. 2017.

Registrácia

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agroinštitút Nitra, Akademická, 949 01 Nitra-Chrenová
Technická univerzita vo Zvolene, Tomáša Garrigue Masaryka 24, 960 01 Zvolen
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood