Facebook Statistics

Opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia

09-08-2017

Opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia

Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 8. augusta 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Marketingové opatrenia.

Typ výzvy: otvorená
Zameranie projektov: dopytovo - orientované projekty

Výzva č. OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01 Získavanie nových trhov a zlepšenie podmienok pre uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh

V rámci Aktivity 1 Získavanie nových trhov a zlepšenie podmienok pre uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh je možné žiadať finančné prostriedky na podporu:

  • realizáciu prieskumov trhu a trhových štúdií v rámci a mimo územia EÚ;

Územím mimo EÚ sa myslí územie krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.

  • pasívnu a/alebo aktívnu účasť na výstavách (pasívna účasť - návštevník; aktívna účasť – vystavovateľ) v rámci aj mimo územia EÚ;  
  • účasť na konferenciách/workshopoch súvisiacich s predmetom projektu, v rámci aj mimo územia EÚ;
  • zriadenie webovej stránky na propagáciu vlastných výrobkov akvakultúry

Žiadateľ pri tvorbe webovej stránky na propagáciu vlastných výrobkov akvakultúry musí v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 vytvoriť podmienky prístupnosti k informáciám aj osobám so zdravotným postihnutím. Potrebné informácie a štandardy na vytvorenie takýchto podmienok sú uvedené vo Výnose Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení.

Celková alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 300 000,00 € (verejné zdroje).

Výzva môže byť uzavretá po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu podmieneného nedostatočným dopytom zo strany žiadateľov.

Všetky predmetné informácie, ako aj informáciu o uzavretí výzvy bude Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňovať na svojom webovom sídle www.apa.sk


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood