Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.4: Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb

31-03-2011

Cieľom opatrení je zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach. Podporované sú aktivity zamerané na zlepšenie prístupu do vidieckych oblastí; stavu vodovodných a kanalizačných systémov; ?zavedenie širokopásmového internetu; ale aj aktivity súvisiace so zlepšením životných podmienok vidieckeho obyvateľstva ( rekreačné zóny, amfiteátre, tržnice, autobusové zastávky, cyklotrasy a pod.).

Žiadateľ: Obec.

OPATRENIE 3.4.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Podpora sa zameriava na zabezpečenie chýbajúceho občianskeho vybavenia (rekreačné zóny, ihriská, tržnice, amfiteátre, autobusové zastávky a pod.). Výstavbou a rekonštrukciou obecných stavieb a objektov budú vytvorené podmienky pre spolkovú činnosť, pre prácu s internetom, vzdelávacie aktivity a pod.

Rozsah a činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.:

  • rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk, tržníc, autobusových zastávok a pod.;
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na MK SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet;
  • vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu (backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné, bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo kombinácie týchto technológií);
  • budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske práce, ako je kladenie káblových rozvodov a zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napr. neaktivované optické vlákna atď.) v súčinnosti s ostatnými infraštruktúrami (energetické, dopravné vodné, kanalizačné siete atď.).

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
Obce nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlenia, ktoré budú riešené v rámci Regionálneho operačného programu.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovalo zoznam pólov rastu pre Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013. Mestá a obce, ktoré boli zaradené krajské mestá, mestá so sídlom obvodu a mestá s bývalým sídlom okresu. Do kohéznych pólov rastu boli zaradené obce, v ktorých sa súčasne nachádza matričný úrad, spoločný obecný úrad, základná škola typu 3, bolo bývalým strediskom osídlenia miestneho významu; alebo obce, v ktorých sa nachádza základná škola typu 3 s viacej ako 100 žiakmi; alebo obce, v ktorých sa nachádza základná škola typu 3 ale majú aj strednú školu; alebo obce, ktoré nespĺňajú uvedené kritéria ale majú viac ako 1500 obyvateľov.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: plné financovanie
Typ investície: nezisková

Výška podpory
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
100 % (75 % EÚ, 25 % SR).

 

OPATRENIE 3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

Podpora je zameraná na rekonštrukciu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry (miestne komunikácie), vodohospodárskej infraštruktúry (vodovody, kanalizácie), ďalšej technickej infraštruktúry (mosty, lávky, verejné osvetlenie, chodníky, cyklotrasy, pričom v prípade cyklotrás je podmienkou, aby boli súčasťou PHSR obce) a na zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, parky).

Rozsah a činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.:

  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a kanalizácie;
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov;
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a parkov.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlenia, ktoré budú riešené v rámci Regionálneho operačného programu.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: plné financovanie
Typ investície: nezisková

Výška podpory
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
100 % (75 % EÚ, 25 % SR).

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood