Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Opätovné preskúmanie bezpečnosti používania guarovej gumy E 412, ako prídavnej látky do potravín

27-02-2017

Panel pre prídávné látky a výživové zdroje pridávané do potravín (ANS) poskytuje vedecké stanovisko týkajúce sa prehodnotenia bezpečnosti guarovej gumy E412 ako potravinového aditíva. Guarová guma bola už v EÚ hodnotená Spojeným výborom odborníkov FAO/WHO pre prídavné látky do potravín (JECFA) v roku 1970, 1974 a 1975, ktorý vymedzil denný prijateľný príjem ako ,,nešpecifikovaný”. Ďalšie hodnotenie bezpečnosti guarovej gumy bolo vykonané Vedeckým výborom pre potraviny (SCF) v roku 1977, ktorý potvrdil ,,nešpecifikovaný” denný prijateľný príjem, ktorý takto vymedzil výbor JECFA. Panel uznal, že adekvátne dáta o toxicite a expozícii boli dostupné na základe koncepčného rámca pre hodnotenie rizika určitých prídavných látok do potravín, opätovne prehodnotených podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 257/2010.

Guarová guma je ľudským organizmom prakticky nestráviteľná, nie je absorbovaná intaktne, ale značne podlieha fermentácii črevnými baktériami. Štúdie subchronickej toxicity a karcinogenity pri najvyšších testovaných dávkach nepreukázali žiadne nežiadúce účinky; s genotoxicitou nebolo identifikované žiadne nebezpečenstvo. Dospelý jedinci dobre tolerovali príjem guarovej gumy pri perorálnom podaní.

Panel dospel k záveru o nepotrebnosti číselnej hodnoty ADI pre prídavnú látku do potravín E 412, guarovú gumu. Panel mal za to, že pre používaní guarovej gumy v potravinách určených pre kojencov a malé deti by sa mal stedovať výskyt abdominálneho diskomfortu a ak by bol tento účinok spozorovaný, mali by sa určiť príjmové dávky na základe ďalšieho hodnotenia rizika. Panel mal za to, že neboli dostupné žiadne primerané špecifické štúdie zaoberajúce sa bezpečnosťou guarovej gumy (E 412) pre potravinové kategórie 13.1.5.1 a 13.1.5.2. Vzhľadom na dostupné dáta dospel panel k záveru, že nie je možné vykonať spoľahlivé hodntenie bezpečnosti guarovej gumy pre dojčatá a malé deti konzumujúce tieto potraviny pre špeciálne lekárske účely.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood