Facebook Statistics

Online medzinárodné sympózium o inovatívnych toxikologických metódach (24.-25.5.2021)

16-04-2021

Sympózium bude pojednávať o implementácii inovatívnych a medzinárodne uznávaných prístupov k hodnoteniu toxicity látok, pri ktorých nie sú potrebné testy na laboratórnych zvieratách. Jeho súčasťou budú aj praktické ukážky in vitro a in silico.

Medzinárodné sympózium Dissemination and implementation of the OECD in vitro and silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed sa uskutoční online 24.-25. mája 2021. Cieľom podujatia je zvýšiť expertnú úroveň vedy a výskumu v oblasti praktickej implementácie inovatívnych (alternatívnych) toxikologických metód, schválených v oficiálnych usmerneniach OECD.

PROGRAM

Sympózium spojí účastníkov so špičkovými odborníkmi z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej chemickej agentúry (ECHA) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Diskusie o používaní alternatívnych metód v strednej a východnej Európe sa zúčastnia experti z výskumných a vedeckých inštitúcii zo Slovenska a okolitých štátov. Súčasťou budú aj praktické ukážky práce s in silico nástrojmi ako je OECD QSAR Toolbox a EFSA OpenFoodTox a s in vitro s validovanými metódami.

ABSTRAKTY

Všetci účastníci môžu zasielať posterové abstrakty do 7. mája 2021. Abstrakty budú zverejnené v elektronickom zborníku s ISBN.

ORGANIZÁTORI

Podujatie je spoluorganizované Odborom bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Národný kontaktný bod EFSA a Národný kontaktný bod siete PARERE) a Slovenskou toxikologickou spoločnosťou SETOX.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE nájdete:

V prípade potreby kontaktujte: lucia.milec@land.gov.sk a helena.kandarova@savba.sk


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood