Facebook Statistics

OIE zverejnila v súvislosti s pandémiou COVID-19 otázky a odpovede týkajúce sa zvierat a potravín živočíšneho pôvodu

26-03-2020

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (World Organisation for Animal Health, OIE) v súvislosti s pandémiou COVID-19, spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2, zverejnila otázky a odpovede, týkajúce sa zvierat aj potravín živočíšneho pôvodu. Tieto otázky a odpovede budú aktualizované, keď bude o COVID-19 známe viac.

Vo svojich odpovediach OIE, okrem iného, uvádza:

  • Hoci zatiaľ nie je istý pôvod vírusu COVID-19, v súlade s radami, ktoré WHO poskytla ako všeobecné preventívne opatrenie, pri návšteve trhov so živými zvieratami, na mokrých trhoch alebo na trhoch so živočíšnymi výrobkami, by sa mali uplatňovať všeobecné hygienické opatrenia. Patria sem pravidelné umývanie rúk mydlom a pitnou vodou po kontakte so zvieratami a živočíšnymi produktami, ako aj zabránenie kontaktu s očami, nosom alebo ústami a zabránenie kontaktu s chorými zvieratami alebo skazenými živočíšnymi výrobkami. Malo by sa zabrániť akémukoľvek kontaktu s inými zvieratami, ktoré možno žijú na trhu (napr. túlavé mačky a psy, hlodavce, vtáky, netopiere). Je potrebné zabrániť kontaktu so živočíšnym odpadom alebo tekutinami na pôde alebo povrchoch obchodov a trhových zariadení.
  • Štandardné odporúčania, vydané WHO, na zabránenie šírenia infekcie, zahŕňajú pravidelné umývanie rúk, zakrývanie úst a nosa lakťom pri kašľaní a kýchaní ako aj predchádzanie úzkemu kontaktu s kýmkoľvek, kto má príznaky respiračného ochorenia (je kašeľ a kýchanie). Podľa všeobecne osvedčených postupov v oblasti bezpečnosti potravín by sa so surovým mäsom, mliekom alebo živočíšnymi orgánmi malo zaobchádzať opatrne, aby sa zabránilo prípadnej krížovej kontaminácii tepelne nespracovaných potravín.
  • Mäso zo zdravých zvierat, ktoré sa pripravuje a podáva v súlade so správnou hygienickou praxou a zásadami bezpečnosti potravín, je naďalej bezpečné konzumovať. Ďalšie odporúčania WHO nájdete na webovej stránke WHO.
  • Na základe v súčasnosti dostupných informácií sa obchodné obmedzenia na zvieratá alebo živočíšne výrobky neodporúčajú. Podobne nie sú potrebné preventívne opatrenia, týkajúce sa obalových materiálov, nad rámec dodržiavania základnej hygieny, napr. zabezpečenie čistoty a neprítomnosti viditeľnej kontaminácie.

Všetky odpovede OIE na najčastejšie otázky, súvisiace s pandémiou COVID-19, spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 a takisto informácie o aktivitách a zapojení sa OIE, nájdete na webovej stránke OIE.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood