Facebook Statistics

OECD zasadala v Bratislave

08-12-2016

Schéma OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu zasadla 5.-7.12.2016 v Bratislave. Okrem bežnej agendy sa počas 75. plenárneho zasadnutia Schémy OECD zástupcovia 22 členských i partnerských krajín OECD mali možnosť oboznámiť s ovocinárskym sektorom Slovenska. Činnosť organizácie výrobcov Bonum prezentoval jej prokurista Peter Turlík. Na program sa dostala aj v súčasnosti veľmi aktuálna téma diskutovaná na globálnych i európskych fórach, a to oblasť potravinových strát a odpadu. S prezentáciou na tému posilnenia úsilia pri predchádzaní plytvania potravinami a znižovania odpadu z potravinového reťazca vystúpila riaditeľka Slovenskej aliancie moderného obchodu Katarína Fašiangová. Delegáti krajín ďalej 5.12.2016 počas odbornej exkurzie navštívili jedného z členov organizácie výrobcov Bonum, Danubius Fruct, spol. s.r.o., v Dunajskej Lužnej. Na zasadnutí sa za MPRV SR zúčastnil aj štátny tajomník Gabriel Csicsai.

Zasadnutie Schémy OECD pre ovocie a zeleninu sa konalo v Bratislave práve v čase, keď je Slovensko historicky po prvýkrát predsedníckou krajinou Rady EÚ. Slovensko bolo hostiteľskou krajinou plenárneho zasadnutia po prvýkrát. Nejde však o našu prvú aktivitu v rámci tejto Schémy OECD, ktorá sa konala na Slovensku. V Mojmírovciach pri Nitre SR organizovala doteraz už 18 ročníkov medzinárodného školiaceho kurzu pre harmonizáciu hodnotenia kvality ovocia a zeleniny. Jeho posledné ročníky sa konali pod oficiálnou záštitou OECD a EHK OSN. Slovensko je aktívnym členom tejto schémy OECD, čo znamená, že nie sme len pasívnym prijímateľom informácií o dobrých praktikách od iných členských i partnerských krajín OECD, ale sa podieľame aj na aktívnom odovzdávaní našich expertných skúseností. MPRV SR si v rámci SK PRES vytýčilo za cieľ opätovne spustiť koordináciu členských štátov EÚ k otázkam riešeným v Schéme OECD pre ovocie a zeleninu, čo sa podarilo dosiahnuť. SK PRES 22.11.2016 predsedala Pracovnej skupine Rady EÚ pre koordináciu otázok súvisiacich s OECD (F.22B), kde boli prediskutované predovšetkým body, ktoré majú priamy dopad na legislatívu EÚ a vyžadujú si spoločnú pozíciu členských štátov EÚ.

Schéma OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu podporuje používanie medzinárodných kontrolných certifikátov a propaguje používanie jednotných medzinárodných noriem kvality. Všetky aktivity Schémy vedú k odstraňovaniu prekážok v medzinárodnom obchode, zvyšovaniu transparentnosti a dôvery na trhu a vysledovateľnosti produktov.

Schéma funguje od roku 1962. Slovenská republika je jej členom od roku 1997, pričom členským štátom OECD je SR od decembra 2000. OECD je platformou, z ktorej čerpáme nové, predovšetkým ekonomické trendy a prístupy k riešeniu globálnych výziev, z ktorých sa mnohé následne premietajú na európsku úroveň. OECD však prináša aj nové pohľady na environmentálne otázky a možnosti diskutovať aj širší rámec poľnohospodárskych politík. Poľnohospodárske kódy a schémy OECD majú za cieľ predovšetkým podporu medzinárodného obchodu pomocou harmonizácie a zjednodušenia kontrolných a skúšobných postupov. SR je členom všetkých štyroch poľnohospodárskych kódov a schém OECD. Okrem Schémy pre ovocie a zeleninu sú to Schéma pre odrodovú certifikáciu osív, Schéma pre lesný reprodukčný materiál a Schéma pre skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood