Facebook Statistics

Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín

23-03-2020

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR, spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, odporúča Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) pri predaji potravín, prijať a dodržiavať nasledovné opatrenia:Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood