Facebook Statistics
Značka Kvality

Ocenenia EÚ za ekologickú poľnohospodársku výrobu (EU Organic Awards)

05-04-2023

V stratégii "Z farmy na stôl" a „Stratégii v oblasti Biodiverzity“ je stanovený cieľ dosiahnuť 25 % poľnohospodárskej pôdy EÚ využívanej v ekologickej poľnohospodárskej výrobe do roku 2030 a výrazne zvýšiť podiel ekologickej akvakultúry. Na podporu tohto cieľa Európska komisia v marci 2021 prijala Akčný plán pre napredovanie ekologickej poľnohospodárskej výroby a zároveň zaviedla každoročné oceňovanie za excelentnosť
v ekologickom hodnotovom reťazci.

Ocenenia sú uznaním pre rôzne subjekty v rámci ekologického hodnotového reťazca, ktoré vypracovali vynikajúci, inovatívny, udržateľný a inšpiratívny projekt vytvárajúci skutočnú pridanú hodnotu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a spotrebu jej produktov. Cieľom ocenenia je publicita a zviditeľnenie rôznych projektov a podnikov v potravinovom reťazci ekologickej poľnohospodárskej výroby. Oceňuje sa výnimočnosť jednotlivých prihlásených subjektov. Výhodou ocenení EU Organic Awards je bezplatné zviditeľnenie sa vo svete ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré môže pomôcť jednotlivým subjektom preraziť
na nové trhy a dosiahnuť nové ciele. 

V roku 2023 sa bude konať druhý ročník Ocenení EÚ za ekologickú poľnohospodársku výrobu, v rámci ktorého sa bude udeľovať 8 individuálnych ocenení v 7. kategóriách. Komisia organizuje oceňovanie spolu s ďalšími štyrmi organizáciami ako sú Európsky výbor regiónov (CoR), Európsky hospodársky a sociálny výbor (EESC), COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe, ktoré sú zodpovedné za tieto ocenenia:

Kategória 1 Najlepšia ekofarmárka (žena) a Najlepší ekofarmár (muž)  (COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe)
Kategória 2 Najlepší ekoregión  (CoR)
Kategória 3 Najlepšie ekomesto  (CoR)
Kategória 4 Najlepší "ekoobvod"  (CoR)
Kategória 5 Najlepší malý a stredný podnik spracovávajúci ekologické potraviny  (EESC)
Kategória 6 Najlepší maloobchodný predajca ekologických potravín  (EESC)
Kategória 7 Najlepšia reštaurácia/služba poskytujúca ekologické potraviny (EESC)

Termín na prihlásenie sa je do 14. mája 2023.

Podrobnosti ohľadom ocenení vrátane kritérií na prihlasovanie sú zverejnené na webovom sídle  EU Organic Awards (europa.eu)

Ocenenia budú slávnostne odovzdané 25. septembra 2023


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood