Facebook Statistics
Značka Kvality

Oboznámenie žiadateľov / prijímateľov o strate účinnosti zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve ku dňu 31.12.2018

12-10-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný Program rybné hospodárstvo 2014-2020 (ďalej len „RO pre OP RH“), vydáva všeobecné usmernenie, ktorého predmetom je oboznámenie žiadateľov / prijímateľov o strate účinnosti zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve ku dňu 31.12.2018 a o strate opodstatnenosti preukazovania plnenia Podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) - „Oprávnenosť žiadateľa na vykonávanie hospodárskeho chovu rýb“, kde „Žiadateľ / prijímateľ je povinný PPP plniť počas celej doby trvania konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), v čase medzi vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP a uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP a počas celej doby realizácie projektu, resp. trvania zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a prijímateľom (na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP), t.j. aj vrátane obdobia udržateľnosti.

V nadväznosti na stratu účinnosti zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve ku dňu 31.12.2018 dochádza k strate opodstatnenosti preukazovania splnenia predmetnej PPP - „Oprávnenosť žiadateľa na vykonávanie hospodárskeho chovu rýb“, na základe ktorej bol žiadateľ / prijímateľ povinný: „V zmysle § 31 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov musí chov trhových, generačných rýb a chov rybích násad osvedčiť ministerstvo, ktorým je pre účely uvedeného zákon MPRV SR. Bližšie informácie o vydaní osvedčenia na chov rýb sú uvedené na webovom sídle MPRV SR.“

RO pre OP RH na základe vyššie uvedeného nie je oprávnený vyžadovať na splnenie predmetnej PPP od prijímateľa/ žiadateľa dokument nad rámec legislatívy SR, to je  podľa §19 a zákona č. 194/1998  Z. z. chovateľ rýb nie je, v súčasnosti, povinný disponovať osvedčením na chov rýb, avšak je povinný spĺňať relevantné podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy SR, a to okrem iného aj byť zapísaný v  zozname chovu rýb (schválených prevádzkarní) vedeným Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR v zmysle § 6 ods. 2 písm. l) zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood