Facebook Statistics

Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb

14-01-2009

MP SR a PPA zverejnili materiály týkajúce sa čerpania finančných prostriedkov z PRV SR 2007-2013 pre opatrenia :

- op. 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

- op. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Jedná sa o:

- výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007-2013 (Číslo výzvy: 2009/PRV/10, 2009/PRV/09)

- formuláre žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007-2013

- formuláre k vyhodnoteniu súladu projektu s prioritnými indikátormi

- dodatok č.2 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007-2013

- formuláre oprávnených výdavkov projektu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood