Facebook Statistics

Nová online dátová platforma zameraná na zdravie včiel

05-08-2021

bee

V oblasti zdravia včiel spustil úrad EFSA novú online dátovú platformu.

Organizácia EU Bee Partnership (EUBP) predstavila novú online dátovú platformu, ktorá bude hrať kľúčovú úlohu v úsilí o ochranu zdravia včiel a opeľovačov. Platforma je prelomovým nástrojom, ktorý bude spájať a vizualizovať harmonizované údaje týkajúce sa včiel a iných opeľovačov.

Na vývoji uvedenej platformy úzko spolupracovali zainteresované strany z rôznych sektorov - včelárske a poľnohospodárske združenia, európske agentúry, vedci a akademická obec, priemyselné organizácie zamerané na ochranu rastlín, veterinárne združenia a mimovládne organizácie.

Zhromažďovanie harmonizovaných údajov o včelách a opeľovačoch z celej Európy bude ústredným bodom úspechu nového rámca, ktorý vyvinul úrad EFSA na hodnotenie environmentálnych rizík viacerých stresových faktorov u včiel známych ako MUST-B.

EFSA bude pomáhať pri transformácii prototypovej platformy na plne funkčný nástroj tým, že poskytne financie na ďalšiu fázu jej vývoja. Čoskoro bude vyhlásená verejná súťaž s cieľom posunúť projekt vpred.

Konečným cieľom je, aby sa platforma stala centrom, ktoré zhromažďuje všetky relevantné informácie, znalosti a údaje zozbierané a vymenené medzi zainteresovanými stranami v oblasti zdravia včiel a včelárstva. Údaje by tak boli k dispozícii koncovým používateľom, ako sú včelári, včelárske alebo poľnohospodárske združenia, výskumní pracovníci, agentúry a tvorcovia politík.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood