Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Neformálna konzultácia Strategického plánu SPP 2023 - 2027 s Európskou komisiou

03-12-2021

V súvislosti s prípravou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) pre roky 2023 – 2027 odoslalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Európskej komisii (EK) na neformálnu konzultáciu aktuálnu verziu dokumentu spolu s prílohami. MPRV SR očakáva od EK v priebehu troch týždňov pripomienky. Na finálnej podobe strategického plánu sa naďalej neustále pracuje a po schválení európskej legislatívy bude finálna verzia SP predložená vláde SR a následne EK.

Hlavnou výzvou slovenského pôdohospodárstva v nadchádzajúcom období bude zabezpečenie zdravých a kvalitných potravín za primerané ceny. Predpokladom pre udržateľné hospodárenie a zabezpečenie rozmanitej stravy pre spotrebiteľov bude potrebné zvrátiť pokles produkcie ovocia a zeleniny a produktov živočíšnej výroby.

Strategický plán SPP podporí rast ekologického poľnohospodárstva, precízne hnojenie, znižovanie rizika pochádzajúceho z používania pesticídov, rozvoj šetrného pestovania zeleniny, zemiakov, jahôd, ovocia a viniča. Vyššie nároky na ochranu životného prostredia a na kvalitu a na množstvo potravín si budú vyžadovať aplikovať najnovšie technológie a inovatívne prístupy na všetkých úrovniach potravinového reťazca.

Pôdohospodárstvo čelí v súčasnosti aj výzve znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť biodiverzitu. SR plánuje investovať do závlah a vodozádržných zariadení, ale aj vysádzať dreviny.  Pozitívny vplyv na klímu bude mať celofarmová ekoschéma, ktorá zlepší štruktúru ornej pôdy, zníži eróziu a zvýši sekvestráciu uhlíka zatrávňovaním medziradí sadov a viníc a vytváraním ekologických prvkov v krajine. Strategický plán má za cieľ ozdravovať lesy a podporovať v nich prírode blízke hospodárenie. Taktiež sa podporia investície do projektov pozemkových úprav a financovanie spoločných zariadení a opatrení.

Cieľom SP SPP je zabezpečiť vhodné podmienky na podnikanie aj pre malé a stredné farmy a pre farmy podnikajúce v oblastiach s prírodnými a inými obmedzeniami. Nová SPP podporí mladých poľnohospodárov prostredníctvom vyšších priamych platieb a jednorazových podpôr, tzv. start-up grantov.

Dôležitým aspektom strategického plánu SPP je zlepšenie spolupráce pôdohospodárov, potravinárov a lesníkov s odborníkmi z výskumných inštitúcii a univerzít, vzdelávanie a poradenstvo. Cieľom je zabezpečiť spoločné riešenie praktických problémov celej potravinovej vertikály.

Dokument, ktorý MPRV SR odoslalo EK na neformálnu konzultáciu je spolu s prílohami dostupný na stránke: https://bit.ly/2ZSKyig


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood