Facebook Statistics

Návrh vedeckého stanoviska, týkajúceho sa hodnotenia alergenicity GM plodín a mikroorganizmov a z nich odvodených potravín a krmív

14-01-2010

Informácia

Dňa 01.12.2009 uverejnil GMO Panel EFSA výzvu pre konzultácie a komentáre verejnosti k dokumentu – „Návrh vedeckého stanoviska, týkajúceho sa hodnotenia alergenicity GM plodín a mikroorganizmov a z nich odvodených potravín a krmív.“

Tento dokument pojednáva o rôznych aspektoch posilňujúcich dôležitosť dôkazov založených na princípe „case by case“ hodnotenia, a je považovaný za najvhodnejšiu metódu hodnotenia alergenicity potravín a krmív odvodených z GM plodín.

V súlade s politikou EFSA o transparentnosti a otvorenosti a v súvislosti s tým, aby EFSA obdržala komentáre, ako od vedeckých spoločností, tak aj od všetkých zainteresovaných organizácií, EFSA umožnila zverejniť a sprístupniť tento dokument GMO Panelu.

Všetci zainteresovaní sú vyzvaní, aby v prípade, že majú k danej problematike komentáre alebo pripomienky, tieto predložili písomnou formou priamo EFSA s uvedením strany dokumentu, riadku apod. do termínu 31.01.2010 a použili výlučne formulár v elektronickej verzii, ktorý je uverejnený priamo v dokumente.

Dôležitá informácia: komentáre alebo pripomienky zaslané elektronicky, alebo listovou poštou nebudú brané do úvahy.

Link na dokument na - http://www.efsa.europa.eu/en/calls/consultations.htm