Facebook Statistics

Mobilné čísla na vedúcich pracovníkov regionálnych veterinárnych a potravinových správ

13-02-2017

Pre urýchlenie procesu nahlasovania prípadov uhynutých vtákov pri podozrení z nakazenia vtáčou chrípkou, zverejňujeme mobilné čísla vedúcich pracovníkov regionálnych veterinárnych a potravinových správ. V snahe o zachovanie plynulého chodu organizácie vás prosíme, aby ste sa na nich obracali v naozaj odôvodnených prípadoch.

http://www.svssr.sk/dokumenty/zakladne_info/chripka.pdfAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood