Facebook Statistics

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na výstave AGROKOMPLEX 2010

24-08-2010

V dňoch 19. - 22. augusta 2010 sa v Nitre konal v poradí už 37. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX. Súbežne s výstavou prebiehali v rovnakom čase veľmi úspešná Národná výstava zvierat, výstava Obnoviteľné zdroje energie, výstava Regióny Slovenska, výstava Bioagrokomplex a kontraktačno-predajné výstavy spotrebného tovaru Coopexpo a Živnostenské trhy.

Na výstave sa na ploche viac ako 11 tisíc m2 predstavilo takmer 430 vystavovateľov z 9 európskych krajín (SR a Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Srbsko) s návštevnosťou viac ako 70 tisíc odbornej a laickej verejnosti. Lákadlom pre návštevníkov bol bohatý sprievodný program – senobranie, Vidlomet cup, Slovenské pivné dni, Majstrovstvá Slovenska v orbe z dvojzáprahmi, Farmárske dni a mnohé iné.

Výstavu vo štvrtok 19. augusta otvoril symbolickým kosením lánu poľa minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR p. Zsolt Simon.

V rámci súťaží Značka kvality SK, Značka farmárskej kvality, Zlatý kosák a Šampión výstavy bolo udelených celkovo 45 cien. Zároveň bolo p. ministrom odovzdaných 24 rezortných ocenení a čestných uznaní ministra.

Medzi najnavštevovanejšie sprievodné podujatia patrili vystúpenia Národného žrebčínu Topoľčianky a Furmanské preteky o dožinkový veniec.

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR sa na veľtrhu v pavilóne F prezentovalo samostatnou expozíciou. Návštevníci stánku si mali možnosť vo vitrínkach pozrieť potravinárske výrobky, ktoré sú držiteľmi ocenenia „Značka kvality SK“ a zároveň aj ochutnať niektoré z ocenených výrobkov.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood